Setting Proxyวิธีแก้ไขแบบที่ 1


1. ถ้าคุณใช้ Proxy อยู่ให้เอาออกก่อนนะครับ ดูวิธีเช็ค Proxy ได้ ที่นี่

2. กด "Setting"

setting_proxy3. ติ๊กเครื่องหมายถูก "Use Proxy" เลือก "HTTP Proxy" ตามรูป
ใส่รายละเอียด Proxy ที่คุณใช้อยู่แล้ว ดังนี้
Address : ใส่ ip proxy
Port : ใส่ port proxy
ติ้กเครื่องหมายถูกที่ "Alten username/password"
Username : ใส่ Username ของ proxy
Password : ใส่ Password ของ proxy

setting_proxy4. กด "connect" เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

setting_proxyวิธีแก้ไขแบบที่ 2


1. ถ้าคุณใช้ Proxy อยู่ให้เอาออกครับ ดูวิธีเช็ค Proxy ได้ ที่นี่

2. กด "Setting"

setting_proxy3. ติ๊กเครื่องหมายถูก "Use Proxy" เลือก "SOCKS Proxy" ตามรูป
ใส่รายละเอียด Proxy ที่คุณใช้อยู่แล้ว ดังนี้
Address : ใส่ ip proxy
Port : ใส่ port proxy

setting_proxy4. กด "connect" เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

setting_proxyVPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี