Add Tap Windows1. go to  C:\Program Files\TAP-Windows\bin

add_tap_windows


2. Click Run as Administrator file deltap

add_tap_windows


3. show Command and "Enter"

add_tap_windows


4. when show this picture please "Enter" again

add_tap_windows


5. Click Run as Administrator File addtap

add_tap_windows


6. Show Command and "Enter"

add_tap_windows


7. Try Connect VPN4Games again

add_tap_windows

 

VPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี